Coat of arms of Montenegro
NTO
Sekretarijat za razvojne projekte
Ministarstvo ekonomije
Ministarstvo turizma
Savjet za privatizaciju

Uredba o podsticanju direktnih investicija

icon
icon
 1. UREDBA O PODSTICANJU DIREKTNIH INVESTICIJA

Kontakt: Sekretarijat za razvojne projekte

                 Bulevar Revolucije br. 7, Podgorica, Crna Gora

                 tel: +382 (0)20 220 271

                 e-mail: marko.bajagic@srp.gov.me

                 web: www.srp.gov.me

                Ministarstvo ekonomije

               Rimski trg 46, Podgorica, Crna Gora

               tel: +382 (0)20 482 213

               e-mail: boris.rebic@mek.gov.me

              web: www.mek.gov.me

Opis programa

Uredbom o podsticanju direktnih investicija („Službeni list Crne Gore“, broj 80/15) stvaraju se uslovi za povoljniji poslovni ambijent koji će, podsticanjem domaćih I stranih investicija u svim područjima Crne Gore, doprinijeti povećanju konkurentnosti i izvoznog potencijala industrije uvođenjem novih tehnologija i znanja I omogućiti otvaranje novih radnih mjesta. Investitori koji realizuju investicione projekte, kojima se obezbjeđuje otvaranje novih radnih mjesta i doprinosi privrednom i regionalnom razvoju Crne Gore, mogu biti korisnici finansijskih podsticaja koji se dodjeljuju odlukom Vlade Crne Gore o dodjeli sredstava za podsticanje direktnih investicija.

Uslovi za privredne subjekte

Sredstva za podsticanje investicija se dodjeljuju na osnovu podnošenja prijave na javni oglas za učešće u postupku dodjele sredstava za podsticanje direktnih investicija i zaključenja ugovora o korišćenju sredstava za podsticanje direktnih investicija sa Vladom Crne Gore i to za investicione projekte koji se realizuju u proizvodnom sektoru i sektoru usluga.

 • Glavni grad i južni region – minimalna vrijednost ulaganja 500.000 € i otvaranje najmanje 20 novih radnih mjesta u roku od tri godine od dana zaključivanja ugovora o korišćenju sredstava;

 • Centralni region (izuzev Glavnog grada) i sjeverni region – minimalna vrijednost ulaganja 250.000 € i 10 otvaranje najmanje novih radnih mjesta u roku od tri godine od dana zaključivanja ugovora o korišćenju sredstava.

Novozaposlenim licem smatra se lice zaposleno na neodređeno vrijeme na poslovima na kojima se realizuje investicioni projekat, a korisnik sredstava dužan je da zadrži broj novozaposlenih lica u kontinuitetu najmanje tri godine nakon završetka realizacije investicionog projekta za mala i srednja privredna društva, odnosno najmanje pet godina za velika privredna društva.

Sredstva se ne mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata u sektorima: primarne poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje sintetičkih vlakana, saobraćaja, igara na sreću, trgovine, primarne proizvodnje uglja i čelika, proizvodnje električne energije, nafte i gasa, duvana i duvanskih prerađevina, oružja i municije, genetski modifikovanih organizama i opasnog otpada.

Sredstva za podsticanje investicija mogu se dodijeliti privrednom subjektu:

 1. a) koji je registrovan u Centralnom registru privrednih subjekata;

 2. b) koji je podnio investicioni projekat za koji se, u skladu sa Uredbom, dodjeljuju sredstva za podsticanje direktnih investicija;

 3. c) nad kojim nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, osim reorganizacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj privrednih subjekata;

 4. d) koji nije osuđivan za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti;

 5. e) koji je izmirio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa mjesecom koji prethodi mjesecu u kome se podnosi prijava;

 6. f) koji u prethodnih 12 mjeseci prije podnošenja prijave nije smanjio broj zaposlenih u Crnoj Gori za 10% i više;

 7. g) koji nije za isti investicioni projekat za koji podnosi prijavu koristio sredstva državne pomoći;

 8. h) koji nije u poteškoćama u skladu sa propisima o državnoj pomoći;

 9. i) koji nije u obavezi povraćaja nezakonito primljene državne pomoći.

Podsticaji

Sredstva za podsticanje direktnih investicija dodjeljuju se u iznosu od 3.000€ do 10.000€ po novozaposlenom licu na osnovu bodovanja sljedećih kriterijuma:

 1. reference privrednog subjekta;

 2. udio drugih privrednih subjekata iz Crne Gore tokom i nakon realizacije investicionog projekta;

 3. vrijednost investicionog projekta;

 4. efekti investicionog projekta vezani za istraživanje i razvoj;

 5. efekti investicionog projekta na ljudske resurse;

 6. efekti uticaja investicionog projekta na životnu sredinu;

 7. obim međunarodnog prometa;

 8. ekonomski efekti investicionog projekta;

 9. efekti investicionog projekta na regionalni razvoj i

 10. pismo o namjerama lokalne samouprave u kojoj privredni subjekat namjerava da ulaže.

Ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava ne može prelaziti određeni procenat vrijednosti investicionog projekta u zavisnosti od veličine privrednog društva koje je korisnik sredstava, i može iznositi:

 • najviše do 50% od ukupne vrijednosti ulaganja u investicioni projekat za velika privredna društva;

 • najviše do 60% od ukupne vrijednosti ulaganja u investicioni projekat za srednja privredna društva;

 • najviše do 70% od ukupne vrijednosti ulaganja u investicioni projekat za mala privredna društva.

Malo privredno društvo je privredno društvo koje ima manje od 50 zaposlenih I godišnji promet ili ukupan godišnji bilans stanja koji ne prelazi 10 miliona eura. Srednje privredno društvo je privredno društvo koje ima od 50 do 250 zaposlenih I godišnji promet koji ne prelazi 50 miliona eura ili ukupni godišnji bilans stanja koji ne prelazi 43 miliona eura. Veliko privredno društvo je privredno društvo koje ima preko 250 zaposlenih i ukupan godišnji bilans stanja preko 43 miliona eura.

Za kapitalne investicije veće od 10 miliona eura kojima se obezbjeđuje otvaranjeradnih mjesta za najmanje 50 novozaposlenih lica, sredstva za podsticanje investicija mogu biti dodijeljena u visini do 17% od ukupne vrijednosti investicionog projekta, bez sprovođenja postupka bodovanja.

Uredbom je predviđena i mogućnost refundacije troškova za razvoj infrastructure neophodne za realizaciju investicionog projekta.

Dodijeljena sredstva za podsticanje investicija isplaćuju se korisniku sredstava nakon zaključenja ugovora o korišćenju sredstava, u tri jednake rate:

 1. Prva rata se isplaćuje nakon podnošenja činidbene garancije;

 2. Druga rata se isplaćuje nakon što korisnik sredstava podnese izvještaj nezavisnog revizora kojim se potvrđuje da je realizovao više od 50% vrijednosti ulaganja u investicioni projekat;

 3. Treća rata se isplaćuje nakon ostvarivanja pune zaposlenosti predviđene investicionim projektom i realizacije investicionog projekta u skladu sa ugovorom o korišćenju sredstava.

Korisnik sredstava podnosi Sekretarijatu za razvojne projekte zahtjeve za isplatu sredstava, uz koje dostavlja dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost uslova za isplatu. Uz zahtjeve za isplatu prve i druge rate sredstava korisnik podnosi činidbene garancije u korist Vlade Crne Gore, plative na prvi poziv, bez prava prigovora, izdate od poslovne banke registrovane u Crnoj Gori i na iznos sredstava koja se dodjeljuju prvom i drugom ratom. Za isplatu posljednje rate, korisnik sredstava je dužan da dostavi činidbenu garanciju na ukupan iznos dodijeljenih sredstava, nakon čega mu Sekretarijat vraća dvije prethodno dostavljene garancije.

Takođe, korisnik sredstava dužan je da Sekretarijat za razvojne projekte jednom godišnje izvještava o realizaciji investicionog projekta za koji su dodijeljena sredstva za podsticanje investicija, podnošenjem izvještaja nezavisnog revizora o:

 • Poslovanju korisnika sredstava;

 • Vrijednosti ulaganja u investicioni projekat i

 • Broju zaposlenih.

Nakon realizacije investicionog projekta, korisnik sredstava je dužan da Sekretarijatu dostavi izvještaj nezavisnog revizora o realizaciji investicionog projekta I ispunjenju obaveza ulaganja i obaveza zaposlenja.

Ostvareni rezultati

Na osnovu Javnog oglasa iz 2015. godine i potpisanih ugovora o korišćenju sredstava za podsticanje direktnih investicija, u toku su realizacije tri investiciona projekta I to u oblasti drvoprerade, proizvodnje stočne hrane i oblasti obezbjeđenja stvari i lica.

Na osnovu Javnog oglasa iz 2016. godine i potpisanih ugovora o korišćenju sredstava za podsticanje direktnih investicija, u toku su realizacije tri investiciona projekta I to u oblasti drvoprerade, turizma i prehrambenoj industriji. Ukupna vrijednost investicionih projekata koji se realizuju shodno predmetnim ugovorima iznosi 7.182.429 eura, pri čemu je predviđeno zapošljavanje 253 lica na neodređeno vrijeme.

Četiri investiciona projekta se realizuju na teritoriji središnjeg regiona, a dva investiciona projekta se realizuju na području sjevernog regiona.

Novi javni oglas objavljen je 3. marta 2017. godine. Prijave se podnose najkasnije do 8. maja 2017. godine, do 12 časova po lokalnom vremenu na adresu: Sekretarijat za razvojne projekte, Bulevar revolucije br.7, 81000 Podgorica.