Coat of arms of Montenegro
NTO
Sekretarijat za razvojne projekte
Ministarstvo ekonomije
Ministarstvo turizma
Savjet za privatizaciju

Registracija kompanije

icon
icon

Strana pravna i fizička lica imaju pravo da osnuju privredno društvo u Crnoj Gori pod istim uslovima kao i domaća lica.

Najzastupljeniji oblici privrednih društava:

 • Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO);

 • Akcionarsko društvo (AD).

Svi zakonski propisi koji se odnose na osnivanje, poslovanje i poreski sistem usklađeni su po evropskim standardima uz povoljnosti za strane investitore.

Rok za registraciju kod Privrednog suda iznosi najviše 4 dana, dok se ostali poslovi (statistika – matični broj, upis u poresku evidenciju, otvaranje žiro računa kod banke, upis u carinsku evidenciju) završavaju za najviše 3 dana.


 

        a. Osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću

Postupak osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću (DOO) definisan je Zakonom o privrednim društvima.

Prilikom registracije DOO potrebno je u Centralni registar privrednih subjekata preuzeti i priložiti sljedeće:

 • Korak 1. Uraditi Statut preduzeća, preuzeti primjer Statuta za jednočlano društvo (ukoliko društvo osniva jedan osnivač);

 • Korak 1.1. Preuzeti primjer Statuta za višečlano društvo (ukoliko preduzeće osniva više osnivača);

 • Korak 2. Uraditi Odluku o osnivanju preduzeća (ukoliko društvo osniva jedan osnivač), preuzeti primjer Odluke o osnivanju;

 • Korak 2.1 Uraditi Ugovor o osnivanju preduzeća (ukoliko preduzeće osniva više osnivača), preuzeti primjer Ugovora o osnivanju;

 • Korak 3. Uplatiti na račun Poreske uprave 10,00 eura, broj žiro računa: 832-3161-26, svrha uplate: registracija DOO. Primjer uplatnice na sajtu CRPS-a;

 • Korak 4. Uplatiti na račun Službenog lista CG 12,00 eura, broj žiro računa: 520-941100-57, svrha uplate: registracija DOO. Primjer uplatnice na sajtu CRPS-a;

 • Korak 5. Ovjeriti Odluku/Ugovor, 2 primjerka u Sudu ili kod Notara;

 • Korak 6. Izvod iz Centralne depozitarne agencije. Prilikom podizanja izvoda potrebno je priložiti kopiju lične karte osnivača ili ovjerenu kopiju pasoša ukoliko je osnivač stranac kao i uplatnicu u iznosu od 2,93 € uplaćenu na žiro račun CDA: 510-8092-14, svrha uplate: taksa za izvod. Primjer uplatnice na sajtu CRPS-a;

 • Korak 7. Kopiju lične karte (ukoliko je osnivač crnogorski državljanin) ili ovijerenu kopiju pasoša (ukoliko je osnivač strani državljanin). Ovjeriti u Sudu ili kod Notara;

 • Korak 8. Ispuniti prijavu preduzeća za početak registracije, preuzetiObrazac za registraciju – PS 01; Carinski broj – ukoliko preduzeće želi uvoziti i izvoziti proizvode, potrebno je prilikom ispunjavanja obrazca PS-01, na zadnjoj strani označiti kolonu po brojem 15.4. Carinski registar, kako bi se preduzeće registrovalo u Upravi carina prilkom čega se dobija carinski broj;

 • Korak 9.0. Ukoliko se društvo želi prijaviti za registaciju obveznika za porez na dodatu vrijednost (PDV), popunjava se obrazac PR PDV – 1 i predaje se zajedno sa ostalom dokumentacijom potrebnom za osnivanje preduzeća;

 • Korak 9.1. Ukoliko se društvo želi prijaviti za upis u registar akciznih obveznika popunjava se obrazac AKC – P i predaje se zajedno sa ostalom dokumentacijom potrebnom za osnivanje preduzeća;

 • Korak 10. Prikupljenu i ovjerenu dokumentaciju (statut, ovjerene odluke/ugovore 2 primjerka, rješenje iz CDA, kopiju lične ili ovjerenog pasoša 2 primjerka, uplatnice i prijavu registracije, obrazac pr pdv-1/akc-p) predati u Centralni Registar Poreske uprave, Marka Miljanova 54, 81000 Podgorica, Tel: +382 (0)20 230 858, e-mail: crps@t-com.me, radno vrijeme 08:30-12:00;

 • Prilikom predaje dokumentacije izdaje se potvrda sa brojem rješenja sa kojom se uz identifikacioni dokument podiže potvrda o registraciji i to sedam dana od dana podnošenja prijave.

Nakon dobijanja potvrde o registraciji firme neophodno je uraditi sljedeće:

 • izrada pečata;

 • otvaranje računa u banci;

 • prijava radnika u Poreskoj upravi.

 

U ugovoru o osnivanju navodi se osnivački ulog (koji može biti u novcu, stvarima i pravima), kao i procentualni odnos osnivača u upravljanju i podjeli dobiti. Osnivački ulog za osnivanje DOO iznosi najmanje 1,00 €.


 

      b. Osnivanje akcionarskog društva

Postupak osnivanja Akcionarskog društva definisan je Zakonom o privrednim društvima.

Prilikom registracije Akcionarskog društva potrebno je u Centralni registar privrednih subjekatapreuzeti i priložiti sljedeće:

 • Korak 1. Uraditi Statut preduzeća, preuzeti Statut akcionarskog društva;

 • Korak 2. Uraditi Osnivački akt akcionarskog drustva i ovijeriti ga u Sudu ili kod Notara. Preuzeti primjer Ugovor o osnivanju akcionarskog društva;

 • Korak 3. Uraditi Odluku o imenovanju odbora direktora, revizora, sekretara i izvršnog direktora;

 • Korak 4. Izvaditi rješenje Komisije za hartija od vrijednosti (minimalni osnivački ulog je 25.000,00 eura);

 • Korak 5. Uplatiti na račun Poreske uprave 50,00 eura na žiro račun: 832-3161-26;

 • Korak 6. Uplatiti na račun Službenog lista CG 12,00 eura na žiro račun: 520-941100-57;

 • Korak 7. Ispuniti obrazac za registraciju PS01, preuzeti primjer PS01 Obrasca;

 • Korak 8. Prikupljenu i ovjerenu dokumentaciju (statut, ovjerene odluke/ugovore 2 primjerka, ovjerene kopije lične ili pasoša, prijavu registracije 2 primjerka, rješenje komisije za hartije od vrijednosti, osnivački akt, uplatnice) predati u Centralni Registar Privrednog Suda, Marka Miljanova 54, 81000 Podgorica, Tel: +382 (0)20 230 858, e-mail: crps@t-com.me, radno vrijeme 08:30-12:00;

 • Prilikom predaje dokumentacije izdaje se potvrda sa bojem rješenja sa kojom se podiže potvrda o registraciji i to sedam dana od dana podnošenja prijave.

Nakon dobijanja potvrde o registraciji firme neophodno je uraditi sljedeće:

 • izrada pečata;

 • otvaranje računa u banci;

 • prijava radnika u Poreskoj upravi.

 

U ugovoru o osnivanju navodi se osnivački ulog (koji može biti u novcu, stvarima i pravima), kao i procentualni odnos osnivača u upravljanju i podjeli dobiti. Osnivački ulog za osnivanje DOO iznosi najmanje 1,00 €.


 

      b. Osnivanje akcionarskog društva

Postupak osnivanja Akcionarskog društva definisan je Zakonom o privrednim društvima.

Prilikom registracije Akcionarskog društva potrebno je u Centralni registar privrednih subjekatapreuzeti i priložiti sljedeće:

 • Korak 1. Uraditi Statut preduzeća, preuzeti Statut akcionarskog društva;

 • Korak 2. Uraditi Osnivački akt akcionarskog drustva i ovijeriti ga u Sudu ili kod Notara. Preuzeti primjer Ugovor o osnivanju akcionarskog društva;

 • Korak 3. Uraditi Odluku o imenovanju odbora direktora, revizora, sekretara i izvršnog direktora;

 • Korak 4. Izvaditi rješenje Komisije za hartija od vrijednosti (minimalni osnivački ulog je 25.000,00 eura);

 • Korak 5. Uplatiti na račun Poreske uprave 50,00 eura na žiro račun: 832-3161-26;

 • Korak 6. Uplatiti na račun Službenog lista CG 12,00 eura na žiro račun: 520-941100-57;

 • Korak 7. Ispuniti obrazac za registraciju PS01, preuzeti primjer PS01 Obrasca;

 • Korak 8. Prikupljenu i ovjerenu dokumentaciju (statut, ovjerene odluke/ugovore 2 primjerka, ovjerene kopije lične ili pasoša, prijavu registracije 2 primjerka, rješenje komisije za hartije od vrijednosti, osnivački akt, uplatnice) predati u Centralni Registar Privrednog Suda, Marka Miljanova 54, 81000 Podgorica, Tel: +382 (0)20 230 858, e-mail: crps@t-com.me, radno vrijeme 08:30-12:00;

 • Prilikom predaje dokumentacije izdaje se potvrda sa bojem rješenja sa kojom se podiže potvrda o registraciji i to sedam dana od dana podnošenja prijave.

Nakon dobijanja potvrde o registraciji firme neophodno je uraditi sljedeće:

 • izrada pečata;

 • otvaranje računa u banci;

 • prijava radnika u Poreskoj upravi.

 

 

 

 

Napomena:

 • Ukoliko se društvo želi prijaviti za registaciju obveznika za porez na dodatu vrijednost(PDV), popunjava se obrazac PR PDV-1, nakon čega se prilaže zajedno sa ostalom dokumenacijom potrebnom za registraciju;

 • Ukoliko se društvo želi prijaviti za upis u registar akciznih obveznika popunjava se obrazac AKC-P, nakon čega se prilaže zajedno sa ostalom dokumenacijom potrebnom za registraciju.

Osnivački ulog za osnivanje AD iznosi najmanje 25.000,00 € i ta sredstva osnivači deponuju kod poslovne banke do osnivanja privrednog društva. Nakon osnivanja društva sredstva se koriste za poslovanje društva.

Društvo sa ograničenom odgovornošću se može transformisati u akcionarsko društvo.

 

www.crps.me www.poreskauprava.gov.me