Coat of arms of Montenegro
NTO
Sekretarijat za razvojne projekte
Ministarstvo ekonomije
Ministarstvo turizma
Savjet za privatizaciju

Poreske sistem i poreske olakšice

icon
icon

Poreski sistem

Poreski sistem u Crnoj Gori čine:

 • Porez na dobit pravnih lica;
 • Porez na dohodak fizičkih lica;
 • Porez na dodatu vrijednost (PDV);
 • Porez na promet nepokretnosti;
 • Doprinosi za socijalno osiguranje;
 • Akcize;
 • Takse;
 • Carine.

 

Poreski sistem za strane investitore je isti kao i za domaće privredne subjekte.

Porez na dobit iznosi 9 %, dok je stopa poreza na dohodak fizičkih lica 9%, odnosno 11% za lična mjesečna primanja iznad 720 € u bruto iznosu. Privredni subjekat koji ostvaruje poslovanje u Crnoj Gori ima mogućnost da, uz prethodno plaćeni porez na dobit, na kraju godine prenese sredstva na svoj račun u inostranstvu.

U primjeni su dvije pozitivne poreske stope poreza na dodatu vrijednost (PDV) i to standardna stopa od 19% i snižena stopa od 7% za: osnovne proizvode za ljudsku ishranu (mlijeko, hljeb, mast, ulje i šećer), ljekove i određena medicinska sredstva, knjige, udžbenike i nastavna sredstva, vodu za piće, stočnu hranu, đubriva i priplodnu stoku, sredstva za zaštitu bilja i sadni materijal, kao i određene vrste usluga: usluge smještaja, javnog prevoza putnika, javne higijene, pogrebne usluge, autorska prava i usluge iz oblasti obrazovanja, književnosti i umjetnosti, usluge upotrebe sportskih objekata u neprofitabilne svrhe, autorska prava iz oblasti nauke i umjetničkih predmeta, zbirki i antikviteta i neke od usluga koje se naplaćuju putem ulaznica za određene kulturne i sportske priredbe. 

Nulta stopa se primjenjuje za: izvozne transakcije i isporuke ljekova i medicinskih sredstava koji se finansiraju iz sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje.

Stopa poreza na promet nepokretnosti je proporcionalna i iznosi 3% od poreske osnovice.

Obavezno socijalno osiguranje u Crnoj Gori plaćaju zaposleni, poslodavci, preduzetnici i poljoprivrednici koji nijesu obveznici doprinosa za slučaj nezaposlenosti.

Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje su:

 • doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje;
 • doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje;
 • doprinos za osiguranje od nezaposlenosti.

Stope doprinosa su različite zavisno od kategorije obveznika, a definisane su Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Zakonom o akcizama uređen je sistem i uvedena obaveza plaćanja akciza za pojedinačna dobra i usluge koji se na teritoriji Crne Gore stavljaju u slobodan promet.

Tri tipa akciznih proizvoda u Crnoj Gori su:

 • alkohol i alkoholna pića;
 • duvanski proizvodi;
 • mineralna ulja, njihovi derivati i supstituti

Obveznik akcize sam obračunava akcizu za kalendarski mjesec.

Vrste taksi u Crnoj Gori koje je investitor u obavezi da plaća su:

 • administrativne takse;
 • sudske takse;
 • komunalne takse;
 • registracione takse;
 • boravišne takse.

Osnovu carinskog sistema u Crnoj Gori čini Zakon o carinskoj tarifi i Carinski zakon. Carinjenje robe, prema ovom zakonu, obuhvata prijem uvozne carinske deklaracije, pregled robe i svrstavanje prema Carinskoj tarifi i drugim tarifama, utvrđivanje carinske osnovice, iznosa carine i drugih uvoznih dažbina koje terete robu, naplata utvrđenih iznosa carine i drugih uvoznih dažbina.

Shodno zakonu, investitor može steći pravo na oslobađanje carine u slučajevima kada se investira u  hotele sa pet i više zvjezdica, energetske objekte i prerađivačke kapacitete.

Povraćaj poreza na dodatu vrijednost (PDV)

U slučaju da je iznos poreske obaveze (izlazni porez) u poreskom periodu manji od iznosa ulaznog poreza na dodatu vrijednost, koji poreski obveznik može odbiti u istom poreskom periodu, razlika mu se priznaje kao poreski kredit za naredni poreski period, odnosno na zahtjev vraća se u roku od 60 dana od dana podnošenja prijave za obračun poreza na dodatu vrijednost.

Poreskom obvezniku koji pretežno izvozi proizvode i poreskom obvezniku koji u više od tri uzastopna obračuna PDV-a iskazuje višak ulaznog PDV-a, razlika PDV-a vraća se u roku od 30 dana od dana podnošenja prijave za obračun PDV-a.

Ukoliko je poreskom obvezniku istekao rok za plaćanje drugih poreza, razlika po osnovu poreza na dodatu vrijednost mu se umanjuje za iznos poreskog duga.

U privredno nedovoljno razvijenim opštinama u Crnoj Gori, čiji je indeks razvijenosti ispod 75, Zakonom o porezu na dobit je uređeno da novoosnovano pravno lice ne plaća obračunati porez na dobit za prvih osam godina poslovanja. Takođe, Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica poreskom obvezniku, obračunati porez na dohodak za prvih osam godina poslovanja umanjuje se 100%. Poresko oslobođenje, ne odnosi se na poreskog obveznika koji posluje u sektoru primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, transporta ili brodogradilišta, ribarstva i čelika. Navedenim zakonima definisana je poreska olakšica za investitore, u vidu oslobađanja od plaćanja poreza ukoliko njihov ukupan iznos ne pređe visinu od 200.000€ za prvih osam godina poslovanja.